Regulamin studium

Załącznik
do Zarządzenia Rektora
nr R-0201-44/2017 z dnia 6 października 2017 roku


REGULAMIN
STUDIUM PEDAGOGICZNEGO
W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W KRAKOWIE

§ 1

1. Studium pedagogiczne jest kursem dokształcającym przeznaczonym dla studentów studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, umożliwiającym nabycie przygotowania pedagogicznego przydatnego w wykonywaniu zawodu nauczyciela przedmiotów związanych z prowadzonymi przez Uczelnię kierunkami studiów w ramach dziedziny nauk ekonomicznych oraz w prowadzeniu kursów i szkoleń.

2. Uczestnikiem studium pedagogicznego może zostać;

1) student pierwszego roku każdego kierunku i formy studiów drugiego stopnia
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku związanym z obszarem nauk społecznych oraz w trakcie ostatnich dwóch semestrów kształcenia na studiach pierwszego stopnia uzyskał zaliczenie semestrów w terminach zgodnych z regulaminem studiów
i średnią ocen co najmniej 3,75,

2) student trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku związanym z obszarem nauk społecznych, który w trakcie ostatnich dwóch semestrów kształcenia na studiach uzyskał zaliczenie semestrów w terminach zgodnych z regulaminem studiów i średnią ocen co najmniej 3,75,

3) uczestnik studiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, który ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na kierunku związanym z obszarem nauk społecznych oraz w trakcie ostatnich dwóch semestrów kształcenia na tych studiach uzyskał zaliczenie semestrów w terminach zgodnych
z regulaminem studiów i średnią ocen co najmniej 3,75, a ponadto - jeśli jest doktorantem wyższego niż pierwszy roku studiów doktoranckich - również
w trakcie ostatnich dwóch semestrów kształcenia na tych studiach uzyskał zaliczenie semestrów w terminach zgodnych z regulaminem studiów i średnią ocen co najmniej 3,75.

3. Studium, o którym mowa w ust.1, organizowane jest i obsługiwane przez Katedrę Psychologii i Dydaktyki Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.

4. Uczestnikiem studium, o którym mowa w ust.1, nie może być osoba, która utraciła prawa studenta lub doktoranta, z wyjątkiem absolwenta, tj. osoby, która - będąc uczestnikiem studium pedagogicznego - ukończyła w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie studia wyższe, uzyskując tytuł zawodowy, bądź ukończyła w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie studia doktoranckie.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Uczelni - należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

2) Rektorze - należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

3) katedrze - należy przez to rozumieć Katedrę Psychologii i Dydaktyki,

4) studium - należy przez to rozumieć studium pedagogiczne, jako formę kształcenia prowadzoną przez katedrę, o której mowa w pkt.3,

5) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin studium pedagogicznego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

§ 3

1. Nadzór merytoryczny nad kształceniem w ramach studium pedagogicznego sprawuje Rada Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, która ustala plan i program tej formy kształcenia.

2. Za sprawy bieżące związane z przebiegiem studium odpowiada kierownik studium, powołany przez Rektora na wniosek kierownika katedry.

3. Do uprawnień i obowiązków kierownika studium należy m.in.:

1) organizowanie procesu kształcenia w ramach studium pedagogicznego oraz zapewnienie realizacji programu kształcenia,

2) przygotowywanie harmonogramów zajęć dydaktycznych w ramach studium oraz kontrolowanie ich realizacji,

3) utrzymywanie bieżących kontaktów z władzami szkół współpracujących z katedrą w zakresie realizacji studium,

4) organizowanie praktyk studentów w szkołach, o których mowa w pkt.3, nadzorowanie ich przebiegu oraz ich zaliczanie,

5) podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach studentów, związanych
z kształceniem w ramach studium, w tym także decyzji o skreśleniu z listy uczestników,

6) zaliczanie semestru studium,

7) przygotowanie świadectw ukończenia studium pedagogicznego do podpisania przez Rektora.

§ 4

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studium przedkładają zaświadczenie
o terminowym zaliczeniu ostatnich dwóch semestrów odpowiednio na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, bądź na jednolitych studiach magisterskich oraz
o uzyskanej w tym czasie średniej ocen, wystawione przez dziekanat właściwego wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie lub przez właściwą jednostkę innej uczelni (w przypadku kandydatów, rozpoczynających studia drugiego stopnia lub studia doktoranckie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którzy odpowiednio studia pierwszego lub drugiego stopnia, bądź jednolite magisterskie ukończyli w innej uczelni). Doktoranci wyższych niż pierwszy lat studiów doktoranckich przedkładają ponadto zaświadczenie o terminowym zaliczeniu ostatnich dwóch semestrów na studiach doktoranckich oraz o uzyskanej w tym czasie średniej ocen.

2. Uruchomienie edycji studium następuje pod warunkiem zgromadzenia odpowiedniej liczby chętnych, ustalonej każdorazowo przez Uczelnię.

§ 5

1. Zajęcia w ramach studium pedagogicznego prowadzone są w układzie semestralnym
i trwają trzy semestry.

2. Zajęcia rozpoczynają się w terminach wskazanych w zasadach organizacji roku akademickiego ustalonych przez kierownika studium.

3. Harmonogramy zajęć podawane są do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem zajęć.

4. Uczestników obowiązuje zapisanie się na konkretne terminy (grupy) zajęć ćwiczeniowych i seminaryjnych, spośród terminów określonych przez katedrę. Wykłady odbywają się w terminach wspólnych dla wszystkich uczestników danego semestru studium.

5. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczeń przedmiotów objętych planem
i programem studium oraz terminowe wniesienie obowiązujących opłat.

6. Uczestnik zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów objętych harmonogramem danego semestru w terminie 1 miesiąca od daty regulaminowego zakończenia sesji egzaminacyjnej na studiach podstawowych (tj. odpowiednio drugiego lub trzeciego stopnia), zgodnie z odpowiednim zarządzeniem rektora w sprawie organizacji roku akademickiego, przy czym w przypadku semestru letniego możliwe jest również uzyskanie zaliczenia w okresie od 15 września do 15 października.

7. W przypadku nie zaliczenia w terminie zajęć dydaktycznych objętych programem studium, ponowne wpisanie na dane zajęcia jest możliwe po wniesieniu stosownej opłaty ustalonej przez Rektora.

8. Zaliczenia semestru dokonuje kierownik studium.

§ 6

1. Szczegółowy zakres wymagań w odniesieniu do poszczególnych przedmiotów ustala prowadzący zajęcia z tego przedmiotu.

2. Uczestnik studium zobowiązany jest do obecności na wszystkich zajęciach dydaktycznych.

3. Zajęcia, na których uczestnik nie był obecny z uzasadnionych powodów (nieobecności usprawiedliwione) powinny zostać zaliczone w formie uzgodnionej z prowadzącym zajęcia.

§ 7

1. Uczestnika studium obowiązuje odbycie praktyki w wymiarze 150 godzin, według harmonogramu ustalanego każdorazowo przez opiekuna praktyk pedagogicznych, zgodnie z obowiązującym programem praktyki pedagogicznej.

2. Rozpoczęcie praktyki pedagogicznej przez uczestnika możliwe jest po uzyskaniu potwierdzenia kierownika studium.

3. Opiekun praktyki wyznaczany jest przez dyrektora placówki oświatowej, w której praktyka jest realizowana, spośród pracowników tej placówki.

4. Praktyki odbywają się w przeważającej części równolegle z realizacją zajęć dydaktycznych w Uczelni.

5. Warunkiem zaliczenia praktyk, o których mowa w ust.1, jest:

1) pełna realizacja harmonogramu praktyki oraz złożenie dziennika praktyki pedagogicznej, zatwierdzonego przez opiekuna praktyk,

2) powiadomienie kierownika studium o terminie odbycia 4 wybranych lekcji
przykładowych z przedmiotów ekonomicznych - zawodowych oraz złożenie
w sekretariacie katedry konspektu tych lekcji, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem w stosunku do planowanego odbycia samodzielnie
przeprowadzonych zajęć lekcyjnych.

6. Zaliczenia praktyki pedagogicznej dokonuje opiekun praktyk w formie rozmowy weryfikującej znajomość zagadnień dydaktycznych i wychowawczych, organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz przepisów regulujących pracę nauczyciela
i placówki oświatowej.

7. Nadzór nad organizacją, przebiegiem i zaliczeniem praktyk sprawuje kierownik studium, m.in. poprzez kontrolę ich realizacji w szkołach w formie hospitacji lekcji przykładowych prowadzonych przez uczestników.

§ 8

1. Do zajęć kończących się zaliczeniem na ocenę stosowana jest następująca skala ocen:

1) celujący (5,5), z zastrzeżeniem ust.2,

2) bardzo dobry (5,0),

3) dobry plus (4,5),

4) dobry (4,0),

5) dostateczny plus (3,5),

6) dostateczny (3,0),

7) niedostateczny (2,0).

2. Ocena "celujący" (5,5) może być zastosowana wyłącznie w przypadku szczególnie wyróżniającej się wiedzy uczestnika, wykraczającej poza ramy programowe przedmiotu i wymagania prowadzącego stawiane w odniesieniu do oceny „bardzo dobrej" (5,0).

3. Do zajęć kończących się zaliczeniem bez oceny stosowane są sformułowania: „zaliczone" („zal.") bądź „nie zaliczone" („nzal.").

4. Oceny z zaliczeń (w tym również z praktyki pedagogicznej) i egzaminów rejestrowane są w karcie uczestnika oraz w protokole zaliczenia danego przedmiotu.

§ 9

1. Ukończenie studium pedagogicznego następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studium (włączając w to praktykę pedagogiczną) oraz zdaniu wszystkich przewidzianych programem egzaminów.

2. Ocena końcowa wpisana na świadectwie ukończenia kursu pedagogicznego jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez uczestnika, przy czym ocenę zaokrągla się w sposób następujący:

1) od 4,76 do 5,00 - oceną końcową jest „bardzo dobrze",

2) od 4,26 do 4,75 - oceną końcową jest „plus dobrze",

3) od 3,76 do 4,25 - oceną końcową jest „dobrze",

4) od 3,26 do 3,75 - oceną końcową jest „plus dostatecznie",

5) od 3,00 do 3,25 - oceną końcową jest „dostatecznie".

3. Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia studium pedagogicznego,
po przedłożeniu dyplomu świadczącego o uzyskaniu tytułu magistra lub zaświadczenia
o uzyskaniu tego tytułu.

4. Na prośbę absolwenta, który ukończył studium przed ukończeniem studiów wyższych
w Uczelni, ukończenie studium zostaje udokumentowane wpisem w suplemencie
do dyplomu ukończenia studiów.

§ 10

1. Kształcenie w ramach studium pedagogicznego jest odpłatne.

2. Uczestnicy studium pedagogicznego wnoszą opłaty semestralne jednorazowo:

1) za semestr zimowy - do 15 listopada,

2) za semestr letni - do 15 marca.

3. W przypadku nie zaliczenia w terminie zajęć dydaktycznych objętych programem studium pedagogicznego ponowne wpisanie na dane zajęcia jest możliwe po wniesieniu dodatkowej opłaty.

4. Z zastrzeżeniem ust.5, absolwenci Uczelni którzy uzyskali tytuł magisterski, a nie ukończyli do tego czasu studium pedagogicznego, zobowiązani są do wnoszenia stosownych opłat związanych z zaliczeniem brakujących im przedmiotów (zajęć dydaktycznych) z programu nauczania w ramach studium

5. Opłat, o których mowa w ust.4, nie ponoszą - w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów - absolwenci Uczelni, którzy naukę w ramach studium pedagogicznego zawiesili
z powodu wyjazdu na stypendium zagraniczne lub udokumentowaną chorobę, pod warunkiem regulaminowego i terminowego zaliczania przedmiotów objętych planem studiów oraz ukończenia studiów w regulaminowym terminie.

6. Wysokość opłat ustalana jest przez Rektora.

7. Niewnoszenie opłat związanych z kształceniem w ramach studium skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

§ 11

1. O ewentualnej rezygnacji z kształcenia w ramach studium uczestnik zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej, składając stosowne oświadczenie w sekretariacie katedry.

2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust.1, bądź skreślenia z innego powodu z listy uczestników, należną Uczelni opłatę semestralną za kształcenie oblicza się według wzoru:

gdzie:

ON - kwota należna Uczelni;

OS - opłata semestralna;

DF - liczba godzin zajęć dydaktycznych, w których zgodnie z harmonogramem zajęć uczestnik powinien był uczestniczyć, od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych do dnia skreślenia z listy uczestników;

DS - liczba godzin zajęć dydaktycznych zaplanowana w harmonogramie.

3. Dniem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych lub dniem ich zakończenia, o którym mowa
w ust.2, jest dzień wskazany w zasadach organizacji roku akademickiego ustalonych przez kierownika studium.